Hàn Mặc Tử và nhóm thơ Bình Định 1932-1945

Title: Hàn Mặc Tử và nhóm thơ Bình Định 1932-1945 : Luận án TS. Văn học: 60 22 34 01
Authors: Phan, Cự Đệ, Người hướng dẫn
Nguyễn, Toàn Thắng
Keywords: Văn học Việt Nam
Nghiên cứu văn học
Hàn Mặc Tử
Thơ mới
Issue Date: 2003
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 216 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Khái quát sự hình thành nhóm thơ Bình Định từ những tiền đề lịch sử xã hội, văn hoá và mỹ học đầu thế kỷ XX dẫn đến sự xuất hiện nhóm thơ Bình Định; quá trình hình thành và phát triển của nhóm thơ Bình Định dẫn đến sự nảy sinh Trường thơ Loạn”.Tổng hợp cá (…)”
Luận án TS. Văn học Việt Nam — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35141
Appears in Collections: USSH – Dissertations

{ Add a Comment }

Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông

Title: Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông : Luận án TS. Văn học: 65 22 01 21
Authors: Trần, Ngọc Vương, người hướng dẫn
Nguyễn, Kim Sơn, người hướng dẫn
Đỗ, Thu Hiền
Keywords: Văn học Việt Nam
Phê bình văn học
Văn học
Issue Date: 2014
Publisher: ‬‬ĐHKHXH&NV
Abstract: 216 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận án TS. Văn học Việt Nam — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/35133
Appears in Collections: USSH – Dissertations

{ Add a Comment }

Ebook chủ đề Khoa học vật liệu

Kính gửi Quý Bạn đọc ngành Khoa học vật liệu một số ebook mới (có cả
ebook 2017):
1/ Materials Science [electronic resource] : An Intermediate Text /
William F. Hosford.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29402
2/ Nuclear materials science / Karl Whittle.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30047
3/ Elementary materials science / William F. Hosford.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30070
4/ Food Materials Science [electronic resource] : Principles and
Practice / edited by José Miguel Aguilera, Peter J. Lillford.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25318
5/ Combinatorial materials science [electronic resource] / edited by
Balaji Narasimhan, Surya K. Mallapragada, Marc D. Porter.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31251
6/ Electronic materials science [electronic resource] / Eugene A.
Irene.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31258
7/ Computational Materials Science [electronic resource] : From Basic
Principles to Material Properties / edited by W. Hergert, M. Däne, A.
Ernst.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31269
8/ Applied materials science [electronic resource] : applications of
engineering materials in structural, electronics, thermal, and other
industries / Deborah D.L. Chung.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31273
9/ Materials science and engineering : concepts, methodologies, tools,
and applications / Information Resources Management Association, editor.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31420
10/ Materials Science of Polymers : Plastics, Rubber, Blends, and
Composites / edited by A.K. Haghi, PhD; Eduardo A. Castro, PhD; Sabu
Thomas, PhD; P.M. Sivakumar, PhD; and Andrew G. Mercader, PhD.
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31591
,…
và còn rất nhiều ebook khác về chủ đề Materials Science có thể tìm
trong http://repository.vnu.edu.vn/

{ 1 Comment }

Bitnami