Title: Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng và ảnh hưởng của nó đối với thơ 1945 – 1985 : Luận án TS. Văn học: 62 22 34 01
Authors: Nguyễn, Bá Thành , người hướng dẫn
Trần, Thị Minh Giới
Keywords: Văn học Việt Nam
Nghiên cứu văn học
Thơ
Issue Date: 2011
Publisher: ‬‬ĐHKHXH&NV
Abstract: 212 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận án TS. Văn học Việt Nam — Trường Đại hcoj Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Quan niệm văn học là vũ khí cách mạng ở Việt Nam giai đoạn 1945 – 1985: trình bày cơ sở lí luận và thực tiễn của quan niệm văn học nghệ thuật là vũ khí; quan điểm văn hóa nghệ thuật là một mặt trận, tác phẩm văn nghệ là vũ khí trong các tài liệu, văn kiện (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34784
Appears in Collections: USSH – Dissertations