Title:  Khảo sát và nghiên cứu một số truyện thơ tiêu biểu của người Thái ở Việt Nam : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01
Authors:  Lê, Chí Quế , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Nguyệt, người hướng dẫn
Lê, Thị Hiền
Keywords:  Truyện thơ
Người Thái
Nghiên cứu văn học
Văn học Việt Nam
Văn học dân gian
Issue Date:  2013
Publisher:  ĐHKHXH&NV
Abstract:  Luận án TS. Văn học dân gian — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
Trình bày một cái nhìn khá toàn diện và hệ thống toàn bộ truyện thơ Thái đã được sưu tầm và công bố, góp phần bổ sung tư liệu cho việc nghiên cứu và giảng dạy thể loại truyện thơ Thái nói riêng và truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung. Làm rõ (…)
URI:  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34701
Appears in Collections: USSH – Dissertations

 

Files in This Item: