Trình bày những lý luận cơ sở về type truyện, khảo sát kết cấu, nội dung của type truyện Cô Lọ Lem ở miền Nam Trung Quốc và Tấm Cám ở Việt Nam. Trình bày những mô típ chính tương đồng về sự bạc đãi và trợ giúp, thay đổi thân phận bằng cuộc hôn nhân, bị giết hại và liên tục biến hình, đoàn tụ và trừng phạt trong type truyện Cô Lọ Lem ở miền Nam Trung Quốc và ở Việt Nam. So sánh sự khác biệt giữa hai type truyện này trên cơ sở những khác biệt do ảnh hưởng của tôn giáo tín ngưỡng; ảnh hưởng của phong tục tập quán; ảnh hưởng của văn học viết; ảnh hưởng của đời sống xã hội đương thời và của lịch sử xã hội cổ xưa để chỉ ra quy luật phát triển cốt truyện trong type truyện Cô Lọ Lem nói riêng và trong truyện kể dân gian nói chung

Title: So sánh kiểu truyện cô lọ lem của một số dân tộc miền Nam Trung Quốc với kiểu truyện Tấm Cám của Việt Nam : Luận án TS. Văn học: 62 22 36 01
Authors: Lê, Chí Quế, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Huế, người hướng dẫn
Đường, Tiểu Thi
Keywords: Truyện
Văn học Trung Quốc
Văn học Việt Nam
Văn học dân gian
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKHXH & NV
Abstract: 290 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày những lý luận cơ sở về type truyện, khảo sát kết cấu, nội dung của type truyện Cô Lọ Lem ở miền Nam Trung Quốc và Tấm Cám ở Việt Nam. Trình bày những mô típ chính tương đồng về sự bạc đãi và trợ giúp, thay đổi thân phận bằng cuộc hôn nhân, bị giế (…)
Electronic Resources
Luận án TS. Văn học dân gian — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34725
Appears in Collections: USSH – Dissertations