Trình bày toàn bộ quá trình phát triển của các thể văn tự sự hư cấu bằng chữ quốc ngữ ở Việt Nam trong ba thập niên đầu tiên của thế kỷ XX. Từ đó tái hiện những con đường lớn hình thành hệ thống thể loại tự sự nghệ thuật giai đoạn giao thời cũng như những vấn đề đặt ra cho hệ thống thể loại đó bằng sự kết hợp nhiều phương pháp tiếp cận văn chương từ xã hội học nghệ thuật đến thi pháp học. Đồng thời bộ phận văn học này đã thể hiện những bước tiến vượt bậc so với văn xuôi chữ Hán và những hằng số lịch sử, những giới hạn đặc định của văn xuôi nghệ thuật hiện đại cũng đã được thể hiện ngay từ giai đoạn này

Title: Sự hình thành hệ thống thể loại tự sự nghệ thuật trong tiến trình hiện đại hóa văn học Việt Nam những năm đầu thế kỷ XX : Luận án TS. Văn học : 62 22 34 01
Authors: Lê, Văn Lân, Người hướng dẫn
Trần, Ngọc Vương, Người hướng dẫn
Phạm, Xuân Thạch
Keywords: Thế kỉ 20
Thể loại tự sự
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHKHXH & NV
Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: 227 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Trình bày toàn bộ quá trình phát triển của các thể văn tự sự hư cấu bằng chữ quốc ngữ ở Việt Nam trong ba thập niên đầu tiên của thế kỷ XX. Từ đó tái hiện những con đường lớn hình thành hệ thống thể loại tự sự nghệ thuật giai đoạn giao thời cũng như những (…)
Electronic Resources
Luận án TS. Văn học Việt Nam — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34816
Appears in Collections: USSH – Dissertations