Kể từ năm 1986 đến năm 2010, xã hội ta có những biến chuyển sâu sắc trên mọi phương diện.

Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã và đang được đẩy nhanh tốc độ phát triển. Việc giao lưu, hội nhập đa phương với thế giới cũng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong xu thế mở cửa.

Trong thời gian đầu, những hạn chế cơ bản sẽ không thể tránh khỏi đối với một quốc gia mới giành được độc lập, tự do như Việt Nam. Văn học nói chung và văn xuôi nói riêng dần tách chia thành hai tuyến. Đổi mới vừa là cơ hội vừa là thử thách đối với mỗi nhà văn.

Trong  bối cảnh xã hội được dân chủ hoá, đời sống văn học dần  mang một sắc diện mới trong quan niệm và cách đánh giá. Sự đa dạng về nhu cầu và thị hiếu của người đọc được tôn trọng, thị trường văn học được hình thành theo đúng quy luật vừa rộng rãi vừa khắc nghiệt của cung – cầu. Lịch sử xã hội luôn tác động và chi phối đến văn học. Đó là một quy luật. Văn học Việt Nam sau năm 1975 cũng không nằm ngoài quy luật đó.

Với một tiền đề xã hội – thẩm mỹ như thế, sự đổi mới của văn học Việt Nam sau năm 1975 là tất yếu. Tuy vậy, chính nội lực của mỗi cá nhân, của các thế hệ nhà văn sẽ quyết định thành công của công cuộc đổi mới trên lĩnh vực văn học nghệ thuật

Title: Ngôn ngữ trần thuật trong truyện ngắn Việt Nam sau 1975 ( Trên tư liệu truyện ngắn ba nhà văn nữ): Luận án TS. Ngôn ngữ học: 62 22 01 01
Authors: Đinh, Văn Đức , người hướng dẫn
Hoàng, Dĩ Đình
Keywords: Lý luận ngôn ngữ
Ngôn ngữ trần thuật
Truyện ngắn
Văn học Việt Nam
Issue Date: 2012
Publisher: ‬‬ĐHKHXN&NV
Abstract: 201 tr. + CD-ROM +Tóm tắt
Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ — Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết của ngôn ngữ trần thuật. Nghiên cứu về người trần thuật trong truyện ngắn các nhà văn nữ. Phân tích điểm nhìn của ngôn ngữ trần thuật trong các truyện ngắn của nhà văn nữ. Tìm hiểu thời gian của ngôn ngữ trần thuật trong truyện (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34780
Appears in Collections: USSH – Dissertations